GİDER PUSULASI/ TASARIMI, ÇEŞİTLERİ, ÖRNEKLERİ, MATBAA, BASKI, FİYATLARI

saraçoğlu reklam

 

GİDER PUSULASI

 

GİDER PUSULASI NEDİR 

             Birinci ve ikinci sınıf tacirlerle, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından düzenlenir. Bunlar;
_ Kazançları götürü usulde tespit edilen tacirlere,
_ Kazançları götürü usulde tespit edilen serbest meslek erbabına,
_ Vergiden muaf esnafa, bir iY yaptırdıkları veya onlardan bir mal satın aldıkları takdirde, iki örnek gider pusulası düzenleyerek iYi yapan veya malı satana imzalattırırlar ve bir örneYini onlara verirler. Gider pusulası, götürü usulde vergilendirilen ticaret ve sanat erbabı ile vergiden muaf esnaf tarafından verilmiY fatura hükmündedir.
         

                Gider pusulasında, en az Yu bilgilerin bulunması zorunludur:
_ Yaptırılan iYin veya satın alınan malın bedeli, kesilen vergi oranı ve net tutarı,
_ Malı satın alan veya iYi yaptıranın adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi, hesap numarası ve adresi,
_ Seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihi.

    Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine göre esnaf muaflıYından yararlananlara mal ve hizmet alımları karYılıYında yapılan ödemelerden;

  1. Mal alımları için % 5,
  2. Hizmet alımları için % 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

       Gider pusulasında stopaj yoluyla kesilen vergiler Muhtasar Beyanname ile Vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.

 

       Gider pusulası matbaa